Kurs- og showbilletter bestilles her:
Gå til skjema


Registrering til
DOTY åpnes
i januar.
.


PÅMELDING TIL FESTIVALEN GJØRES HER: GÅ TIL SKJEMA

PÅMELDING TIL DOTY OG ÅPEN SCENE ÅPNES I JANUAR


Det er nå mulig å melde seg på OODF 2023!
Showbilletter til venner og familie kan bestillesi skjemaet, sammen med din egen registrering.
Samtlige billettinnehavere må navngis ved bestilling.

VILKÅR:
1. Registrering: Det er bindende påmelding til samtlige festivalaktiviteter.
Se kanselleringsvilkår i pkt. 3.
Du vil motta en bekreftelse på din registrering raskt etter at du har sendt inn skjema sammen med din faktura. Dette gjøres manuelt og kan ta 1-3 virkedager.

2. Betaling: Betalingsfrist er to uker etter registrering. Forfallsdato står i bekreftelesbrevet.
Betalingsinformasjon: MERK BETALING MED NAVN OG FAKTURANUMMER
Kontonummer: 7058 0599 522
Studio Orient v/Helene Skaugen
Oslo Oriental Dance Festival
Hvalsenga 16A
1900 Fetsund

3. Kanselleringsvilkår: Du kan kansellere kursbilletter vederlagsfritt innen 48 timer etter registrering, dersom registrering gjøres innen 10.05.23.
Etter 10.05.22 må eventuell kansellering gjøres innen 24 timer etter at registreringsskjema er sendt inn.
OODF krever en skriftlig kansellering på mail innen tidsfristen for at den skal være gjeldende.
Dato på mailutsendelse regnes som kanselleringstidspunkt.
Ved senere kansellering må deltakeravgiften betales i sin helhet da det er bindende påmelding.
Ved akutt sykdom eller skade må legerklæring som bekrefter at deltaker ikke kan delta på kurs, hverken fysisk eller digitalt, fremvises før festivalen starter.
Kansellering er kun gyldig for de aktiviteter som er gjeldende i legeerklæringen. Dersom omstendighetene ikke forhindrer at deltakeren deltar online kan arrangøren gjøre om fysiske billetter til digitale. Det vil si at ved et påbud om karantene vil kursbilletter ikke refunderes, men et digitalt tilbud kunne erstatte fysisk oppmøte.
OODF aksepterer ikke kanselleringer etter at festivalen er over. Dersom en deltaker ikke kan benytte seg av det hun/han har betalt for står hun/han fritt til å selge sine plasser privat. Deltakeren er pliktig å informere arrangørene om overføring av hensyn til smittevern.

4. Økonomisk ansvar: Ingen krav, unntatt umiddelbar tilbakebetaling av forskudd på kurs/forestillinger, kan fremmes mot arrangøren i tilfelle en kansellering av festivalen fra arrangørens side. Hvis en instruktør ikke er i stand til å komme eller av andre grunner blir forhindret fra å delta, står arrangøren fritt velge en erstatter. Arrangøren kan også foreta nødvendige kortsiktige endringer i programmet, som endring av workshop-tidspunkt, endringer i showprogrammet og liknende. I slike tilfeller vil kunden ikke ha krav på erstatning.

5. Ansvar: Hver deltaker bærer det fulle ansvar for sine handlinger og sin helse under festivalen, både i og utenfor klassene. Festivalen kan ikke belastes eventuelle skader eller helseproblemer som måtte oppstå i denne perioden. Dersom man har helseproblemer som man ønsker skal hensyntas i undervisningen, må man opplyse hver enkelt kurseleder om dette.
Deltakerne er selv fullt ut ansvarlige for all skade de måtte forvolde på andre festivaldeltakere eller festivaldeltakeres eiendom, samt evt. skade de måtte forvolde på festivalens kontraktspartnere eller kontraktspartneres eiendom (for eksempel hotell, forestillingslokaler, mm.). Festivaldeltakere er ansvarlige for å gjøre seg kjent med gjeldende innreiseregler og restriksjoner og ha nødvenig dokumentasjon på plass. Arrangøren er ikke ansvarlig dersom en deltaker ikke kan delta grunnet innreiserestriksjoner eller andre hindringer som er utenfor arrangørens kontroll.

6. Arrangøren forholder seg til myndighetenes og Oslo kommunes restriksjoner og smittevern. Deltakere plikter å følge smittvernregler under arrengementet.

7. Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke video- og foto materiale fra festivalens aktiviteter til å markedsføre festivalen.